!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Regler och skyldigheter

Innan du börjar bygga

1. Informera styrelsen i god tid om dina tankar och önskemål för renovering och ombyggnad för att i dialog kunna väga in hänsyn till byggnaden och de gemensamma intressena. Läs igenom vad som står i bostadsrättföreningens stadgar.

2. Kontakta själv Stadsbyggnadskontoret i god tid för att bekräfta om arbetena förutsätter bygglov eller bygganmälan.

3. Dokumentera befintliga förhållanden i den egna bostaden innan själva ombyggnaden påbörjas. Dokumentera även befintliga skador i trapphuset, på portar mm, så att eventuella skador som uppstår i våra gemensamma ytor under byggtiden är de som verkligen uppstått under er ombyggnad.

 

Under byggtiden

4. Alla byggarbeten leder till någon grad av störning med bl a buller, sophantering, nedsmutsning, avstängning av vatten mm. Vi vill alla ha så lite störningar som möjligt. Det förutsätter hänsyn, gott omdöme och några ordningsregler för att fungera.

5. Informera styrelsen och dina grannar om arbetena. När de kommer att pågå och vem som är kontaktperson på byggplatsen. Se till att sätta upp anslag i trapphuset om de pågående arbeten och där ange vilken lägenhet det gäller, vem som bygger inkl telefonnummer samt byggperiodens längd.

6. Arbeten får bara utföras måndag till fredag mellan 08 00 – 17 00 och störande arbeten mellan 09 00 – 16 00. All arbetstid utöver detta kräver styrelsens och grannarnas godkännande. Information om särskilt störande arbeten som pågår mer än två timmar i sträck skall lämnas skriftligen en vecka i förväg till styrelsen.

7. Avstängning av vatten, värme och el förutsätter att berörda medlemmar informeras i god tid. Sådan avstängning får endast ske i ett begränsat antal timmar under dagtid, måndag till fredag.

8. Anslutningar till föreningens stigare för el, vatten, värme och avlopp skall ske på fackmannamässigt sätt av behöriga hantverkare. Utförda anslutningar skall göras tillgängliga för Föreningens besiktning och godkännande innan de byggs in. Du står för alla kostnader.

9. Du skall skydda såväl det egna arbets­området som intilliggande bostäder och gemensamma utrymmen från t ex vatteninträngning och byggdamm. Gemensamma utrymmen hålls väl avstädade, så att fastighetsstädningen kan utföras i vanlig ordning. Se även till att en extra städning av trapphuset utförs om ni förorsakat kraftig nedsmutsning, detta är viktigt för grannsämjan. 

10. Du ska säkerställa att tillräckligt försäkringsskydd finns för byggplatsen samt att brandskydd säkerställts mellan bostäder och att handbrandsläckare finns på byggplatsen.

11. Husets hissar är ömtåliga och inte lämpliga att transportera byggsopor och byggmaterial i, använd istället trapporna alternativt kranbil.


När du är färdig

12. Ombyggnader som genomförts efter Bygganmälan skall ha en slutbesiktning. Till denna skall även ombud för Styrelsen kallas.

13. För ändrad planlösning, ändringar i bärande delar och installationer överlämnas relationshandlingar av dig till Bostadsrättsföreningens styrelse.